Dabur Mahalakshadi Tail (50 ml)

Rs. 350.00
Availability: 100 In Stock
Fulfilled By Planet Ayurveda
Size (Per Unit) : 50 ml

Direction For Use : Use as directed by the physician.

SKU: DABUR087  Dabur,OTHER BRANDS
Description

KEY INGREDIENTS
 • Murchhit Til Tail
 • Laksha
 • Haridra
 • Manjishtha
 • Arishtaka
 • Lamajjaka
 • Yashti
 • Bala
 • Shveta Chandana
 • Champaka
 • Utpala
 • Renuka
 • Padmaka
 • Ashvagandha
 • Vetasa
 • Choraka
 • Kushtha
 • Devadaru
 • Nakh
 • Tvak
 • Shatahva
 • Kamala
 • Jatamansi
 • Godadhi
 • Kanji
 • Sidhu
 • Godugdha