AVP DASAMOOLAJEERAKADYARISHTAM (450 ML)

Rs. 150.00
Availability: 500 In Stock
Fulfilled By Planet Ayurveda

Size (Per Unit): 450 ML

Dosage: As directed by an ayurvedic physician.

Description

INGREDIENTS

Shunti, Shyonakah, Shalaparni, Prisniparni, loola, Patala, Mustha, Hribera, Gokhshurah, Gambhari, Brihati, Bilva, Agnimatha, Pippali, Dhataki, Twak, Dusparsa, Shatapuspa, Takkolakam, Madhu, Guda, Jeeraka, Draksha, Lohrah, Amalaki, Asana, Nagapushpah, Patra, Khadirah, Jati, Phalah, Hareethaki, Ela, Kusta, Devadaru, , Kapittah, Kankolam, Kachurah, Jambu, Jadamanji, Karkatasringi, Haridra, Vidhari, Chavya, Chandana, Bharngi, Aswagandha, Akshah, Sathavari, Indrayava, , Pugah, Vidanga, Amruth, Krishnajeerakah, Yashtimadhu, Citrakah-sudhi, Trivrit, Shariba, Rasna, Punarnava, Manjistha, Pathmaka, Lavanga, Kulatham, Kulatham, Ajamoda