KAHRAVA PISHTI

Rs. 180.00 Rs. 160.00

KAMDUDHA RAS

Rs. 180.00 Rs. 160.00

MUKTA PISHTI

Rs. 1,350.00 Rs. 1,215.00

PRAVAL (MOOL) PISHTI

Rs. 180.00 Rs. 160.00

PRAVAL PANCHAMRIT

Rs. 1,350.00 Rs. 1,215.00

RAJAT BHASMA

Rs. 467.00